Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, który powierza innemu podmiotowi przetwarzanie danych np. jego pracowników lub klientów, obowiązany jest zawrzeć w takiej sytuację umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Kancelaria Prawna Majkowycz służy wsparciem przy zawieraniu umów powierzenia przetwarzania danych.

Zgodnie z art. 28 RODO umowie powierzenia przetwarzania danych powinna zawierać:

– określenie przedmiotu i czasu trwania przetwarzania;

– określenie charakteru i celu przetwarzania;

– wskazanie rodzaju danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą;

– obowiązki i prawa administratora;

– zapewnienie, by osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

– podjęcie wszelkich odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;

– korzystanie z usług innego dalszego podmiotu przetwarzającego za zgodą administratora;

– zobowiązanie wobec administratora do pomocy administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, także odnośnie realizacji przysługujących jej praw (prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, niepodleganie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji);

– po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usunięcie lub zwrot mu wszelkich danych osobowych oraz usunięcie wszelkich kopii, chyba że prawo nakazuje przechowywanie danych osobowych;

– umożliwienie administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu:

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl